Disclaimer

Gebruik website DualCure

Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op de website van DualCure verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de DualCure-website en de hierin opgenomen online informatie, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

DualCure is een merk van Baril Coatings B.V.. Baril Coatings B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of beschadigingen die zijn ontstaan na het verkrijgen van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de DualCure website te kunnen raadplegen. Bij de beoordeling van (eventuele) aansprakelijkheid zal worden uitgegaan van de informatie zoals deze bij Baril Coatings B.V. is geregistreerd.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baril Coatings B.V. is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verspreiden. Het copyright van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij Baril Coatings B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Download technisch-handboek-nl.pdf.

close This website is also available in English. Click here to visit the English version